Ortaokul ve Lise

Elementary and Secondary School (K-12) Education

Ortaokul ve Lise

Öğrencilere Aktarılması Gereken Beş Temel Nokta

 • Uluslararası öğrenciler K-12 seviyelerinde mükemmel eğitimin yanı sıra, yaşama noktasında, Kanadalı bir ailenin yanında veya özel/yatılı bir okulun yurdunda kalma gibi ilgili koruyucu ve destekleyici ortamlardan yararlanırlar.
 • Kanadalı öğrencilerin yaklaşık %95'i Kanada'daki devlet okullarına gitse de harika özel ve bağımsız okul seçenekleri de mevcuttur. 
 • Dersler okullara ve bulundukları bölgeye bağlı olarak İngilizce, Fransızca veya başka bir dilde anlatılmaktadır. Bazı okullar ikinci bir dil eğitimine yönelik özel dil programları sunmaktadır.
 • K-12'deki yüksek sınıflarda, mezuniyet için gerekli temel dersler, konulara özgü müfredat standartlarının karşılanmasını sağlarken isteğe bağlı dersler öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini ve tercih ettikleri konulara ilişkin bilgilerini artırmalarını mümkün kılar.
 • Sınıflar farklı etnik köken, din ve geçmişlere sahip öğrencilerden oluşurken öğrenciler küresel vatandaş olmaya, hoşgörüye değer vermeye ve farklılıklara saygı duymaya teşvik edilir.

Seçenekleri Anlama

Kanada K-12 eğitim düzeninde:

 • Devlet okulları eyalet hükümetleri tarafından finanse edilir, bir eyalet müfredatını takip eder ve toplum tarafından seçilen bir Mütevelli Heyeti tarafından denetlenir.
 • Özel okullar her eyalet veya bölgede düzenleyici çerçeveye göre faaliyet gösterirler. Özel okulların yasal statüsü, Kanada genelinde değişiklik gösterir; çünkü her eyalet veya bölge, kendi yargı alanındaki okulların düzenleyici çerçevesinden sorumludur. Çoğu eyalet ve bölge, özel okulların ilgili eğitim bakanlıklarına kayıtlı olmasını, bunların belirlediği müfredat ve diğer standartları karşılamasını şart koşar. 
 • Bağımsız okullar genellikle kendi Yönetim Kurulları olan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Müfredat

Kanada, eğitime değer verir ve öğrencilerin başarısını önemserken dil gelişimi, özel ihtiyaçlar, uyarlanabilir öğrenme teknikleri ve sınıf boyutlarının yönetilmesi gibi konularda destek sunar.

Tüm okul türlerinde standart temel akademik dersler şunları içermektedir:

 • İngilizce, Fransızca veya her ikisi
 • Matematik
 • Sosyal bilgiler
 • Fen bilimleri
 • Bilgisayar çalışmaları (tüm eyaletlerde zorunlu değildir)
 • Beden eğitimi (yüksek sınıflarda zorunlu değildir)
 • Sanat (tüm eyaletlerde zorunlu değildir)

Öğrenciler sınıfları ilerledikçe, bazen ilgi alanlarına göre "seçmeli" olarak da anılan özel isteğe bağlı dersler seçebilirler. Bunlar şunlardan oluşabilir:

 • Ek yabancı diller
 • Tarih ve coğrafya
 • Kimya, fizik ve biyoloji
 • Sanat, müzik, tiyatro, dans ve fotoğrafçılık
 • Pazarlama veya muhasebe gibi işletme dersleri
 • Bilgisayar programlama, animasyon ve grafik tasarım
 • Ahşap ve metal işleme ve otomotiv
 • Yemek pişirme ve dikiş kursları gibi ev ekonomisi dersleri

Sunulan dersler okula göre değişmektedir. Ayrıca tüm okullarda çok çeşitli kulüpler ve ders dışı faaliyetler de sunulmaktadır.

Five Essential Points to Convey to Students

 • International students not only receive excellent education at the K-12 levels, but also caring and supportive environments to live in, such as homestay with a Canadian family or dormitory at a private/boarding school.
 • Approximately 95% of Canadian students attend public schools in Canada, but there are also wonderful private and independent school options. 
 • Courses are taught in English, French, or another language, depending on the school and its location. Some schools offer immersion programs to learn a second language.
 • At the higher grades in K-12, core courses required for graduation ensure subject-specific curriculum standards are met, while optional courses enable students to explore interests and expand their knowledge in preferred subjects.
 • Classrooms are made up of students from all different ethnicities, religions, and backgrounds, and students are encouraged to be global citizens and to value tolerance and respect for differences.
 • As early as elementary school, parents from around the world send their children to attend one of Canada’s K-12 schools. For good reason: students benefit from a world-class learning environment while living in supportive, friendly accommodations in safe communities.

 

Understanding the Options

Within the Canadian K-12 education landscape:

 • Public schools are funded by provincial governments, follow a provincial curriculum, and are overseen by a Board of Trustees elected by the community.
 • Private schools operate according to the regulatory environment in each province or territory.. Most provinces and territories require private schools to be registered with their ministries of education, and must meet the curriculum and other standards set by their respective ministries..
 • Independent schools are usually non-profit organizations with their own Boards of Directors.

Choosing between the options will depend on a variety of factors: cost (which can vary substantially between the types of school), learning curriculum and extra-curricular activities, and geography/environment (large urban cities, suburban, or rural communities).

Seçeneklerden birini belirlemek çeşitli faktörlere bağlıdır: maliyet (okul türleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir), eğitim müfredatı ve müfredat dışı faaliyetler ile coğrafya/çevre (büyük şehirler, banliyöler veya kırsal bölgelerde yaşayan topluluklar).

Curriculum

Canada values learning and cares about student success, offering support for language development, special needs, adaptive learning techniques, and manageable class sizes.

Standard core academic courses across all school types include:

 • English, French, or both
 • Mathematics
 • Social studies
 • Science
 • Computer studies (not compulsory in all provinces)
 • Physical education (not compulsory in higher grades)
 • Art (not compulsory in all provinces)

As students progress through grade levels, they can opt for specialized optional courses sometimes referred to as "electives" according to their interests, such as:

 • Additional foreign languages
 • History and geography
 • Chemistry, physics, and biology
 • Art, music, drama, dance, and photography
 • Business subjects, such as marketing or accounting
 • Computer programming, animation, and graphic design
 • Wood and metal working, and automotive
 • Home economics, such as cooking and sewing courses

Courses offered will vary by school. A wide range of clubs and extra-curricular activities are also offered in all schools.